www.HappyCenter.cz

 nabízí rodinnou alternativu výchovy dětí. Individuální přístup, zdravé životní prostředí, formování úspěšné osobnosti.

 

Home
Výchova dětí jinak
Štěstí a spokojenost
Zdravý životní styl
Tvořivost a intelekt
Psychologie úspěchu
Angličtina, jiné jazyky
Individualni pristup
Dětské aktivity
Kdo jsme
Školné a přihláška
Přednášky,konsultace
Kontakt

 

Formování úspěšné osobnosti v dětech

Není pravda, že úspěšní rodiče mají též úspěšné děti.Je to jen určitý předpoklad a nevíme, zda se ve skutečnosti opravdu naplní. Co je ale důležité je cesta, motiv, vzor, které k úspěchu vedly. Nebojme se dětem ukázat jak musíme být pilní, jak silnou musíme mít vůli dokončit a zvládnout i to, co nám moc nejde nebo se nám nelíbí. O to větší je pak naše radost.a pocit spokojenosti.a radosti.

 

Pozitivní myšlení = klíč k úspěchu jak v životě tak v kariéře

Dítě se rodí jako veselý, šťastný tvor. Okolní svět poznává pomocí svých vychovatelů, rodičů. Přejímá jejich myšlenkové vzory /mapy/ stejně jako způsoby chování, aniž si to uvědomuje. Dbejme o to, aby dítě bylo dostatečně pozitivně laděno i v takových výchovných situacích, které jsou mu.protivné nebo je negativně prožívá. Cílem je najít ve všem alespoň jedno pozitivum, aby se dítě přestalo zlobit a stresovat a dokázalo vše obrátit ve svůj prospěch. Dítě se tak učí hledat nové cesty..a později, v dospělosti, nové výzvy.

 

Zodpovědnost v dětech

Děti nemohou nést zodpovědnost za sebe sama. Proto jsou děti dětmi. Mohou se ale učit zodpovědnosti skrze své nejbližší. Bývá to napřed matka, později otec a celá široká rodina, kde si dítě postupně osvojuje a později i uvědomuje některé důležité momenty, při kterých může pocitově prožívat jak kladné emoce /radostné-např. zavírá za sebou branku/ tak i ty záporné emoce /opačné-zapomene si umýt ruce a nemůže si hrát s hračkami/. Později, tak jak prochází procesem zrání, vybavuje si právě tyto prvotní pocitové prožitky a jako nadstavbu skládá a utváří si další stupeň vědomého chování jako je zodpovědnost. Prakticky dítě vedeme k tomu, aby prožívalo kladné emoce na základě zodpovědného chování a obráceně.

 

Zdravé sebevědomí

Některé děti jsou více, některé méně sebevědomé. Míra sebevědomí je tvořena mimo jiné také podmínkami ve kterých dítě vyrůstá a též osobností vychovatele. V raném věku dobře funguje nápodoba a tak jsou rodiče pod neustálým drobnohledem svých ratolestí, které se učí nápodobou, skrze různé situace, sebevědomému chování.

Všeho má být tak akorát. Proto přílišné s e b e v ě d o m í  bývá spíše ke škodě osobnosti a jeho nedostatek vede spíše k pasivitě až strachu z neznámých situací. Snažme se tvořit kolem dětí  zdravé prostředí a zdravé sebevědomí v každé situaci a pozorujme, jakou míru sebevědomí projevují. Držme se pravidla "zlatá střední.cesta".

 

 

 

Kontakt: Mgr. Katrin Čadková, email: HappyCenter@seznam.cz